Ing. Leona Syptáková, daňový poradce

Kodex daňového poradce:

Nezávislost

Při plnění úkolů si daňový poradce musí strážit svoji osobní a hospodářskou nezávislost. To platí jak při zastupování klienta, tak při překonávání rozporů mezi zájmy svými, klientovými, finančních úřadů a dalších zainteresovaných stran.

Osobní zodpovědnost

Daňový poradce vykonává svoje aktivity na svoji vlastní zodpovědnost. Je zodpovědný jak za výsledky práce svojí, tak za výsledky práce zaměstnanců, které jejím výkonem pověřil. Vznikne-li klientovi vadným plněním povinností daňovým poradcem nebo jeho zaměstnanci škoda, je mu ji tento povinen nahradit. Tato rizika musí být kryta povinným pojištěním. Je-li daňové poradenství vykonáváno společnostmi, musí být tyto vedeny a kontrolovány kvalifikovanými daňovými poradci. Vykonává-li společnost kromě daňového poradenství i jiné činnosti, musí být za úsek daňového poradenství zodpovědný minimálně jeden daňový poradce.

Pečlivost a svědomitost

Při výkonu povolání je třeba dodržovat platné právní i oborové předpisy. Tato zásada vyžaduje korektní jednání při výkonu profese, zvláště pak nevytváření rozhodnutí na základě pocitů a také starostlivé zacházení se svěřenými penězi a majetkovými hodnotami - cizí peněžité hodnoty musí být spravovány odděleně od vlastních. Před přijetím zakázky je třeba posoudit, je-li její důkladné a věcně správné splnění možné bez vzniku konfliktu zájmů. A není-li toto možné, je třeba zakázku odmítnout.

Mlčenlivost

Povinnost mlčenlivosti se vztahuje na všechno, co se daňový poradce dozvěděl při výkonu své profese nebo u příležitosti výkonu pracovní činnosti od svého klienta. K dodržení mlčenlivosti je třeba přimět i zaměstnance. Povinnost mlčenlivosti se týká i zákazu nepovolaného zhodnocování obchodních a podnikových tajemství.

Činnosti slučitelné a neslučitelné s výkonem profese

S vykonáváním daňového poradenství jsou slučitelné pouze ty činnosti, které neohrožují profesionální povinnosti.

Reklama

Inzeráty a jiné reklamní aktivity prováděné na základě národních legislativ musí odpovídat zákonným nebo jinak stanoveným ustanovením a praktickým nutnostem. Musí být legální, pravdivé a nesmí být v rozporu s dobrými mravy. Nesmí docházet k zavádějící inzerci a nepodložené kritice. Všechny projevy na veřejnosti musí svým obsahem a formou odpovídat obecnému náhledu na profesi.

Vztah ke kolegům

Ve vztahu k jiným daňovým poradcům je třeba zachovávat kolegiální chování. To platí obzvláště pro společné zastupování jednoho klienta a výměnu zakázek.

Poplatky

Neexistují-li žádné zákonné tarify, měl by mít klient před uzavřením smlouvy možnost seznámit se se zásadami výpočtu poplatků. Honorář za daňové poradenství musí být vypočten ve vztahu k významu práce a času který byl jejím výkonu věnován.

Disciplinární sankce

Profesní zásady přijaté profesními organizacemi musí být vůči jejich členům prosaditelné disciplinárními opatřeními, která by měla zahrnovat i možnost vyloučení.

Další vzdělávání

Profesionální organizace daňových poradců by měly své členy podporovat v dalším vzdělávání a poskytovat jim odpovídající možnosti v tomto směru.